Feedback
help

Disclaimer

Persoonsgegevens
Wanneer u zich registreert op onze website of via de Parkmobile App als nieuw lid of gebruiker van Parkmobile of om bijvoorbeeld nieuws te ontvangen, dan vragen we u een paar gegevens in te vullen. Deze informatie wordt alleen door Parkmobile gebruikt in verband met onze diensten. Persoonsgegevens kunnen bekend worden gemaakt of geopend als dit wettelijk verplicht is of als er de stellige overtuiging bestaat dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te handelen conform de wettelijke voorschriften of een dagvaarding gericht aan Parkmobile, om de eigendomsrechten van Parkmobile te verdedigen of te beschermen of om de persoonlijke veiligheid van Parkmobile gebruikers of anderen te waarborgen.
Parkmobile behoudt zicht het recht voor om deze gegevens door te geven aan een derde partij in België of een ander land van de Europese Unie op wie Parkmobile een beroep doet voor de inning van een schuld van Gebruiker , zoals incasso kantoren, zoals bepaald in de algemene voorwaarden van Parkmobile.

Uiteraard bieden wij maximale beveiliging en bescherming bij de opslag van persoonsgegevens.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens. Indien u ons uw persoonlijke gegevens verschaft, worden deze in onze database opgenomen en verwerkt:

  • voor mobiel parkeren en andere diensten van Parkmobile

om u te informeren over updates en producten die uitgaan van deze site en nadat u zich hiervoor heeft geregistreerd. Persoonsgegevens die bij het gebruik van of aanmelding bij Parkmobile worden verzameld kunnen worden opgeslagen en verwerkt in enig ander land binnen de Europese Unie waarin Parkmobile of haar gelieerde ondernemingen of dochtermaatschappijen faciliteiten hebben. Door aanmelding bij of gebruik van Parkmobile stemt u ermee in dat deze gegevens eventueel naar een ander land binnen de Europese Unie worden overgebracht.

Disclaimer website 

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Parkmobile.

Parkmobile probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Teksten en tarieven op de site
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door Parkmobile en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve informatie.

Cookies
Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw pc, tablet of mobiele telefoon. Deze cookies worden gebruikt om de website van Parkmobile beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Parkmobile gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat deze u informeert telkens wanneer er cookies worden aangemaakt of dat de browser de aanmaak van cookies verhindert.

Cookie Google Analytics
Om meer informatie te genereren over het webbezoek wordt er een cookie van Google Analytics geplaatst. Hiermee wordt informatie verkregen zoals het aantal websitebezoekers, pageviews enz. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. De opslagperiode van deze cookie is 2 jaar na plaatsing of update.

Cookie Social Media
Er worden ook cookies van Social Media kanalen geplaatst. Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook cookies bij u plaatsen voor het ‘liken’ van berichten of het plaatsen van een statusupdate. Deze cookies worden geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Parkmobile website bent ingelogd op Facebooken hiervoor toestemming geeft. Ditzelfde principe geldt ook voor Twitter en Google+.

Functionele cookies
Voor het opslaan van uw inloggegevens op de mijn omgeving van Parkmobile en de bepaling welke landensite voor de websitebezoeker het meest geschikt is worden functionele cookies gebruikt.

Externe informatie
Deze website bevat links naar andere websites en webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Directe / indirecte schade
Parkmobile sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Parkmobile wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Parkmobile is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf Parkmobile, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.