Feedback
help

Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 In deze “Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkmobile” wordt onder “Gebruiker” verstaan een particuliere parkeerder of een bedrijf welke, al dan niet via een derde partij, gebruik maakt van het systeem voor mobiel parkeren van Parkmobile. Parkmobile Belgium bvba, Uitbreidingsstraat 84 te 2600 Antwerpen, ondernemingsnummer 895.840.431 (hierna te noemen “Parkmobile”) is een aanbieder van een systeem voor mobiel parkeren dat zowel op straat als in aangesloten parkeergarages kan worden gebruikt en de Gebruiker toelaat om via een mobiel toestel (gsm, laptop, tablet, smartpPhone of andere) voor parkeerdiensten te betalen.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden staan ter inzage op de website van Parkmobile (www.parkmobile.be) en kunnen eventueel via de website als PDF worden gedownload. Parkmobile behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigingen waarbij de wijzigingen gepubliceerd worden op de website. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. Het voorwerp en de strekking van een ongeldige of nietig verklaarde bepaling zullen, voor zover mogelijk, behouden worden.
Het is Gebruiker niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de diensten van Parkmobile en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parkmobile, omgekeerd is dit Parkmobile wel toegestaan, indien de overdracht de garanties voor de consument niet vermindert.

2. Gebruikmaking van diensten van Parkmobile
2.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens zoals, nummerplaat(en), GSM nummer(s), identificatie gegevens, bedrijfsgegevens, bankrekeningnummer of credit card gegevens. Veranderingen van deze gegevens dient de Gebruiker terstond zelf door te voeren via zijn persoonlijke pagina bereikbaar via www. parkmobile.be of waar mogelijk via de Parkmobile App.
Parkmobile behoudt zicht het recht voor om deze gegevens door te geven aan een derde partij in België of een ander land van de Europese Unie op wie Parkmobile een beroep doet voor de inning van een schuld van Gebruiker zoals vastgelegd in het Privacy beleid van Parkmobile op de website www.parkmobile.be.
Gebruiker is pas geldig geregistreerd wanneer zijn registratie volledig is en gevalideerd werd door Parkmobile Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met zijn wachtwoord voor de toegang tot de persoonlijke pagina, mobiele website en Parkmobile App en met eventuele overige toegangs- en PIN-codes.
Indien de gsm of het mobiele toestel van de Gebruiker verloren is of gestolen wordt, moet de Gebruiker de Parkmobile helpdesk onmiddellijk verwittigen via www.parkmobile.be/helpdesk of het helpdesknummer bellen op nr 0900-41200 (€ 0,50 per minuut), en zijn parkeersessie beëindigen. De parkeerkosten gemaakt voor deze melding blijven evenwel verschuldigd.
2.2 Gebruiker betaalt geen inschrijfgeld per account, waaraan meerdere telefoonnummers en/of nummerplaat(en) gekoppeld kunnen worden. Gebruiker betaalt maandelijks een abonnements- en/of transactie fee voor elke keer dat met Parkmobile wordt geparkeerd (de “Service Fee”). Inning van deze Service Fee geschiedt periodiek, gelijktijdig met de inning van de verschuldigde parkeergelden. De Service Fees worden gedetailleerd op de website van Parkmobile en kunnen door Parkmobile worden aangepast na voorafgaande kennisgeving op de website en indien de Gebruiker gekozen heeft voor een abonnementsformule per e-mail, in welk geval de gebruiker het recht heeft om zonder bijkomende kosten zijn lidmaatschap op te zeggen conform artikel 2.11 vooraleer het nieuwe tarief van toepassing wordt.
2.3 Gebruiker kan zijn parkeergelden plus Service Fee betalen via een doorlopende domiciliëringsopdracht  of per kredietkaart. Bij registratie dient de Gebruiker een keuze te maken uit de betaalmogelijkheden en de bijbehorende informatie te verstrekken.
2.4 Particuliere Gebruikers kunnen bij Parkmobile meerdere nummerplaat(en) per mobiel telefoonnummer registreren, bijvoorbeeld van familieleden, collega’s of huisgenoten. Indien er meerdere nummerplaat(en) aan een telefoonnummer zijn toegewezen, moet de Gebruiker bij het starten van een parkeeractie de juiste nummerplaat selecteren of doorgeven. Via www.parkmobile.be of de Parkmobile App kan de Gebruiker zelf nummerplaat(en) en GSM nummers wijzigen, verwijderen of toevoegen.
2.5 Voor aan- en afmelding van een parkeeractie kan Gebruiker kiezen uit diverse aan- en afmeldfunctionaliteiten:  sms’en,  (mobiel) internet of de Parkmobile App. Voor sms’en dient Gebruiker een sms-bericht te sturen naar de shortcode van Parkmobile zoals op de website en in de handleiding vermeld. De kost van deze sms komt voor rekening van Gebruiker. De confirmatie sms wordt aangerekend aan de tarieven die hiervoor via de website worden opgegeven. Voor (mobiel) internet kan Gebruiker de instructies op de desbetreffende (mobile) webpagina’s volgen. De Parkmobile App kan in de desbetreffende App Store, Play Store of Marketplace worden gedownload waarna Gebruiker de stappen van de App kan volgen. In het geval van mobiel internet en de Parkmobile App dient Gebruiker te beschikken over een (mobiele) internetverbinding.
2.6 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste opgave van het parkeerzonenummer van het betreffende gebied of garage, welke is aangegeven op aanduidingen op parkeerautomaten of –borden of garagetickets. Het gebruik van de GPS functionaliteit in de App gebeurt op eigen verantwoordelijkheid, Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de door de Parkmobile App voorgestelde parkeerzone. Parkmobile draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid in geval van foute vermelding van de parkeerzone en kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele parkeerboetes ten gevolge van een foute opgave van het parkeerzonenummer.
2.7 Gebruiker kan geen recht op een parkeerplaats ontlenen aan de diensten van Parkmobile. Instructies door Parkmobile via de GSM of internet, door controleurs van de gemeente of op andere wijze aan de Gebruiker verstrekt dienen opgevolgd te worden.
2.8 Gebruiker mag er pas van uit gaan dat een parkeeractie aan- of afgemeld is nadat een bevestiging hiervan is ontvangen. Boete tussen het moment van parkeren c.q. wegrijden en aanmelding c.q. afmelding via de GSM of internet is voor risico van Gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om niet te vergeten zich af te melden voor een parkeeractie. Gebruiker kan tegen vergoeding gebruik maken van een herinneringsservice. Dit kan worden ingesteld via www.parkmobile.be. Bij registratie staat het herinneringsprofiel volgens de standaard instellingen ingesteld. De kosten hiervoor wordt vermeld op de website van Parkmobile en kosten voor verzonden herinnerings-smsjes vanuit Parkmobile zijn voor rekening van de gebruiker. Gebruiker is verantwoordelijk voor het respecteren van de maximale parkeertijden die kunnen gelden. Na afloop van de maximale parkeertijd wordt de parkeersessie automatisch beëindigd indien dit niet eerder is gebeurd door de Gebruiker. In elk geval wordt de parkeersessie beëindigd op het einde van de parkeerperiode in de betreffende zone. De Parkeerperiode kan nooit automatisch worden gereactiveerd. Parkeren in strijd met deze Algemene Voorwaarden wordt mogelijk door de gemeente gelijk gesteld met  parkeren zonder betaling.
2.9 Wanneer er sprake is van storing in het parkeersysteem van Parkmobile of een netwerk van derden, dient Gebruiker het verschuldigde parkeertegoed op andere wijze te voldoen, bijvoorbeeld door een parkeerkaartje te kopen bij de betaalautomaat. Aanmelding is dan niet mogelijk. Voor afmelding in geval van storing kan men bellen op het nummer 0900-412000 (€ 0,50 per minuut) of zichzelf afmelden via www.parkmobile.be.
2.10 Voor het betalen van parkeergelden in bij Parkmobile aangesloten parkeergarages dient Gebruiker te beschikken over een Parkmobile Token. Deze token kan worden besteld via mijnparkmobile.nl. In enkele parkeergarages is het mogelijk om in- en uit te rijden op het door Gebruiker bij Parkmobile geregistreerde en aan de Parkmobile Token gekoppelde nummerplaat. Toegang tot deze garages zal automatisch gebeuren.
2.11 Wanneer de Gebruiker geen gebruik meer wil maken van de diensten van Parkmobile dan hoeft hij slechts een e-mail te sturen via www.parkmobile.be/helpdesk. Er is geen sprake van een opzegtermijn of opzegvergoeding, de dienstverlening van Parkmobile wordt met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de afmelding gestaakt.
2.12 Parkmobile behoudt zich het recht voor om de diensten die zij levert aan Gebruiker o.v.v. een geldige reden op te zeggen of te weigeren.

3. Betaling
3.1 Parkmobile zal de bedragen voor parkeren, sms en overige dienstverlening periodiek door middel van automatische betalingen via bankdomiciliëring, of via de opgegeven kredietkaart innen.
3.2 De rechtsgeldige weergave van de parkeertijd en het parkeerbedrag wordt aangegeven op een door Parkmobile te verstrekken of op de www.parkmobile.be te vinden factuur.  De parkeertijden zoals geregistreerd in het Parkmobile systeem zijn bindend. Indien Gebruiker een factuur wil ontvangen, dient hij deze zelf af te drukken op www.parkmobile.be.
3.3 Gebruiker dient voldoende saldo te hebben op de door hem of haar opgegeven bankrekening, zodat Parkmobile het bedrag voor parkeren en de overige diensten periodiek kan innen door middel van automatische bankdomiciliëring, de kredietkaart of andere door Gebruiker bij registratie opgegeven betaalmethode.
3.4 Wanneer Gebruiker niet betaalt (bijvoorbeeld wegens storno of onvoldoende saldo op de bankrekening) wordt het account in het parkeersysteem geblokkeerd en wordt een interest van rechtswege zonder verder ingebrekestelling aangerekend van 10% en worden er extra kosten in rekening gebracht van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 EUR, onverminderd het recht van Parkmobile om hogere werkelijke schade aan te tonen en onverminderd het recht van Parkmobile om gerechtelijke invorderingskosten inclusief rechtsplegingsvergoeding te bekomen. Parkmobile is gerechtigd vorderingen over te dragen aan derden.
3.5 De Parkmobile tarieven zijn exclusief 3% beheers- en veiligheidskosten voor betalingen. Voor betalingen via automatische bankdomiciliering biedt Parkmobile een korting van 100% op beheers- en veiligheidskosten voor betalingen. Gebruiker kiest zelf bij registratie de gewenste betaalmethode.
3.6 Parkmobile verstuurt voorafgaand aan de betaling via bankdomiciliëring een vooraankondiging per email (aan het door gebruiker bij registratie ingevoerde e-mailadres, mits opgegeven). Parkmobile zal in de vooraankondiging het af te schrijven bedrag alsmede de door gebruiker opgegeven betaalmethode vermelden. Parkmobile verstuurt de vooraankondiging tenminste 5 dagen voorafgaande aan de betaling per bankdomiciliëring.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Parkmobile is niet aansprakelijk voor enigerlei bedrijfsschade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, indirecte of gevolgschade ontstaan door het gebruik van diensten of het systeem van Parkmobile. De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot 100 Euro per gebeurtenis met een maximum van 1,000 Euro per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Het recht op schadevergoeding vervalt indien de zaak niet voor de bevoegde rechtbank wordt gebracht binnen zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit.
4.2 Gebruiker erkent dat het kunnen gebruiken van diensten van Parkmobile, zoals het aan- en afmelden van parkeeracties, het gebruik van internet alsmede de mogelijkheid van de ontvangst van (sms-) berichten, het verkrijgen van een gps-locatie, afhankelijk is van de werking van de GSM, (GSM) netwerken en diensten van derden. Parkmobile kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door het onvoldoende functioneren van de GSM en/of netwerken of diensten van derden, zoals het niet (tijdig) ontvangen van een (sms-) bericht of het starten van een parkeeractie in een verkeerde zone.
Parkmobile is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de wijze van handhaving van de bij Parkmobile aangesloten steden of gemeenten. Indien een stad of gemeente van de eindgebruiker extra voorwaarden verbindt aan het parkeren om de controle op de dienst uit te voeren, aanvaardt Parkmobile geen enkele aansprakelijkheid indien de Gebruiker deze extra voorzieningen niet- of onjuist of onzorgvuldig op de voorgeschreven wijze hanteert en/of gebreken vertonen
Parkmobile is niet aansprakelijk voor overtredingen door de gebruiker van verkeersregels (bv. tijdelijk parkeerverbod of verbod wegens weekmarkten enz.) ondanks een parkeerbevestiging door de gebruiker ontvangen van Parkmobile. De Gebruiker dient steeds de verkeersregels te respecteren en is hiervoor zelf aansprakelijk.

5. Toepasselijke wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid
5.1 De lokale Parkeerverordeningen zijn van toepassing op alle Gebruikers van het Parkmobile systeem die op de openbare weg in de betreffende gemeente parkeren en in geval van parkeren op private parkeerterreinen of parkeergarages (aanvullend) de algemene voorwaarden van de betreffende exploitant.
5.2 Parkeertarieven kunnen door de gemeenten gewijzigd worden. Dit is een gemeentelijke aangelegenheid waarvoor Parkmobile niet verantwoordelijk gehouden kan worden.
5.3 Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard in beveiligde systemen. Deze gegevens zullen nimmer worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Gebruiker kan inzicht verkrijgen in de gegevens die over hem of haar geregistreerd staan via de persoonlijke pagina op www.parkmobile.be. Op www.parkmobile.be kan ook het privacy beleid van Parkmobile worden ingezien.

6. Toepasselijk recht en geschilbeslechting
Op deze Algemene Voorwaarden is Belgisch Recht van toepassing. Geschillen in verband met diensten van Parkmobile of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Antwerpen.

Download de Algemene Voorwaarden (pdf).